Jaarverslag 2021


Een verslag van het opnieuw turbulente jaar 2021. Veel stond stil, terwijl juist kinderen en jongeren zouden moeten sporten. Maar wij kijken altijd, net zoals Johan Cruijff altijd deed, graag naar wat wél kan. En zoals je in ons jaarverslag kan lezen is dat veel!

Trots zijn wij op alle partners die ons op welke manier dan ook ondersteunen.

Het jaarverslag 2021 op 9 juni 2022 goedgekeurd door het bestuur van de Cruyff Foundation.

Bekijk ook:


Q&A Jaarverslag

De Cruyff Foundation wordt bestuurd door een bestuur op afstand. De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de statuten en in het directiereglement. Deze documenten kan je opvragen bij de Cruyff Foundation of bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van de Cruyff Foundation houdt zich voornamelijk bezig met het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Via tussentijdse rapportages stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directeur en overige medewerkers van de Foundation. Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiële realisatie in het voorafgaande jaar. Voor de jaarrekening worden de richtlijnen van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen gevolgd.

Naast het bestuur bestaan er ook twee bestuurscommissies, bestaande uit bestuursleden: de commissie fondsenwerving en de commissie financiën.

Er bestaan geen nauwe familieverbanden of vergelijkbare relaties tussen leden van het bestuur. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis.

Naast de Cruyff Foundation, bestaan er nog enkele andere organisaties en initiatieven die de naam Cruyff dragen, zoals bijvoorbeeld het Cruyff Institute dat opleidingen verzorgt. Of de Foundation in Barcelona. Deze organisaties staan op zichzelf en hebben ieder een eigen directie en/of bestuur. In 2015 is de “World of Johan Cruyff” opgezet met als doel om de samenwerking tussen de verschillende Cruyff organisaties te optimaliseren en de brede legacy van Johan levend te houden.

De Cruyff Foundation draagt geen financiële middelen af aan de “World of Johan Cruyff” of aan de familie Cruijff en heeft dit ook in het verleden nooit gedaan. Andersom is het wel voorgekomen. De opbrengst van de biografie van Johan Cruijff is bijvoorbeeld ten goede gekomen van de Nederlandse en Spaanse Foundation.

Om ervoor te zorgen dat het team zich dag in dag uit met haar missie kan bezig houden, heeft de Foundation geen financiële expert in huis. Voor de goede voorbereiding van de jaarcijfers en tussentijdse rapportages werkt de Foundation al bijna sinds de oprichting samen met PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC helpt de Foundation ook bij fiscale vraagstukken en de salarisadministratie. Daarnaast beoordeelt de bestuurscommissie financiën de jaarcijfers en tussentijdse rapportages.

De jaarcijfers worden vervolgens door het externe, onafhankelijke accountantsbureau Dubois & Co. Registeraccountants beoordeeld. Deze accountant geeft een oordeel over de jaarrekening op basis van een controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Zo’n controle omvat het verkrijgen van controle-informatie over de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Ook het inschatten van risico’s valt hieronder, net als een evaluatie van de geschiktheid van de grondslagen voor de financiële verslaggeving, de gemaakte schattingen en het beoordelen van het algehele beeld van de jaarrekening.

Voor het behalen van onze doelstelling, wenden wij ons eigen vermogen aan. Dit eigen vermogen is te verdelen in:

1. Continuïteitsreserve
2. Bestemmingsreserves- en fondsen

1. Continuïteitsreserve

Dit is een reserve voor het geval de baten tijdelijk of definitief zouden stagneren. Hierdoor kunnen de lopende verplichtingen worden voldaan tijdens een eventuele overbruggings- of liquidatieperiode. Het bedrag is vastgesteld op basis van anderhalf keer de kosten eigen organisatie. Subsidies en bijdragen, eigen bestedingen en kosten publiciteit en communicatie tellen hierbij niet mee.

2. Bestemmingsreserves- en fondsen

De bestemmingsreserves en -fondsen worden de komende jaren besteed aan de drie pijlers van de Cruyff Foundation: Cruyff Courts, Schoolplein14 en Gehandicaptensport (voor jeugd). Bestemmingsreserves en -fondsen ontstaan vanuit baten waarvoor een bijzondere bestemming is gekozen, maar die in het verslagjaar nog niet (volledig) zijn besteed, omdat de realisatie van projecten soms meer tijd kost.

Om ervoor te zorgen dat gelden die aan de Cruyff Foundation worden toevertrouwd om haar doelstelling waar te maken, zo goed mogelijk worden besteed, stelt het team jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting op. Gedurende het jaar zijn er per kwartaal interne evaluaties om er op toe te zien dat deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden bereikt en dat de vooraf bepaalde aandachtspunten ook voldoende aan bod komen. Mochten resultaten achterblijven dan wordt intern geëvalueerd wat er nodig is om deze alsnog te halen en wanneer noodzakelijk worden de plannen en/of de begroting bijgesteld. Een dergelijke bijstelling wordt altijd aan het bestuur overlegd en bij akkoord doorgevoerd.

In de jaarcijfers worden lasten pas als ‘besteed aan de doelstelling’ opgenomen op het moment dat alle afspraken en toezeggingen zijn vastgelegd in een getekende overeenkomst. Vaak lopen er dus al meer projecten dan in de jaarcijfers worden gepresenteerd, maar is er nog geen formele verplichting.