De Johan Cruyff Foundation is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Statutaire naam: Stichting Johan Cruyff Foundation
RSIN: 805994762
Post- en bezoekadres:
Olympisch Stadion 13
1076 DE AMSTERDAM
Telefoon: 020-3057766
Emailadres: info@cruyff-foundation.org

Doelstelling

Met onze projecten creëren we niet alleen ruimtes om te sporten en bewegen. Het zijn ook ruimtes waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen en leren samenwerken. Juíst dat vinden we belangrijk en daar ligt onze focus, met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen.

Namen van de bestuurders

  • Pim Berendsen
  • Michael van Praag
  • Susila Cruijff
  • Carole Thate
  • Jeroen van Seeters
  • David Knibbe
  • Wim Ludeke
  • Carolien Gehrels

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie VFI Goede Doelen).

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Cruyff Foundation vond plaats door extern advies van de Hay Group. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg (2019 in EUR) voor N.J.M. Meijer (1 FTE/12 mnd): EUR 77.570. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Jaarverslag

Zodra actuele jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar zijn, worden deze op onze website gepubliceerd.

Meerjarenplan

Het meerjarenplan (tot 2022) van de Cruyff Foundation is hier te lezen.

Standaard formulier publicatieplicht - ANBI

Het standaard formulier publicatieplicht (ANBI) van boekjaar 2020 is hier te lezen.

Balans en Staat van Baten en Lasten

Deze zijn terug te vinden in de jaarrekening van 2020.

Balans en Staat van Baten en Lasten voorzien van tekst

Voor de uitgebreide jaarrekening verwijzen we u graag naar deze pagina.

Integriteitsbeleid

Voor meer informatie over ons integriteitsbeleid verwijzen we u graag naar deze pagina.